Kwaliteit Dikkertje Dap Kinderopvang 


HKZ-Kwaliteitskeurmerk 
Dikkertje Dap Kinderopvang is HKZ-gecertificeerd met het HKZ-ISO 9001 kwaliteitskeurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.  Met het keurmerk waarborgen wij de kwaliteit van de opvang en onze locaties. Om de kwaliteit te waarborgen zijn onze beleidsdocumenten, processen en protocollen op elkaar zijn afgestemd en zijn vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek. Wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, spelmateriaal en deskundigheid van onze medewerkers. Om onze kwaliteit te verbeteren en te optimaliseren is het van belang om te weten hoe tevreden u bent over de geboden dienstverlening. Daarom zijn er regelmatig momenten waarin een evaluatie van de dienstverlening wordt besproken zoals de einde wenperiode, 10 minutengesprekken, klanttevredenheidsonderzoek e.d. Ons kwaliteitssysteem wordt getoetst door een externe kwaliteitsmanager Peter Mengerink van Awake Advies en door TUV een extern bureau die jaarlijks beoordeeld of het HKZ-certificaat wordt verlengt. Binnen de HKZ-scope en certificering vallen de groepen Duimelot, Rode Laarsjes, Otje, Giraf, Pippeloentje, BSO Op de Trap en Groene BSO de Kaardebol. De overige buitenlocaties worden wel meegenomen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze overige buitenlocaties vallen niet onder de HKZ certificering. 

Coaching en beleid
Vanaf 1 januari 2019 werkt Dikkertje Dap met een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Deze nieuwe maatregel vloeit voort uit de wet IKK. Het doel van de functie is het coachen van
medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het mede verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden. Elke pedagogisch medewerker heeft recht op deze coaching. Dikkertje Dap beschikt hiervoor over een coachplan. Deze is in te zien op de opvanglocatie bij het kantoor.

Beleidsstukken
Elke locatie beschikt over een locatie specifiek pedagogisch beleidsplan en beleid veiligheid en gezondheid. Deze is in te zien op de opvanglocatie of bij het kantoor.


Inspectierapporten
Jaarlijks worden onze locaties
geïnspecteerd en beoordeeld door de GGD. Via onderstaande link komt u op de site van het Landelijk Register kinderopvang met de gegevens van Dikkertje Dap kinderopvang. Ook op de site van het Landelijk Register kinderopvang zijn de inspectie rapporten van de Dikkertje Dap Kinderopvang te vinden. Dikkertje Dap Kinderopvang globaal overzicht: 
Landelijk Register Kinderopvang Dikkertje Dap


Klanttevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken houden wij onder andere eens in de drie jaar een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. De resultaten en actiepunten worden teruggekoppeld naar onze klanten, oudercommissie en medewerkers. 

 
  1. Klanttevredenheidsonderzoek 2020
  2. Klanttevredenheidsonderzoek 2017
  3. Klanttevredenheidsonderzoek 2014
  4. Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Klachtenreglement 
Als u niet tevreden bent of ergens tegen aanloopt vinden wij het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Wij verzoeken u uw onvrede kenbaar te maken en te bespreken met de betrokken medewerkers op de groep. De medewerker zal in overleg proberen te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Mocht dit voor u niet lukken of geen oplossing naar tevredenheid bieden, bent u ook altijd welkom om uw klacht via de mail of telefonisch aan de directie kenbaar te maken (e-mailadres directie: g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl / telefoonnummer directie: 0616459367). Vaak leidt een gesprek tot een gewenste oplossing. 

Dikkertje Dap Kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie). U kunt uw klacht ook hier indienen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.  

Het klachtenjaarverslag van 2023 vindt u in de volgende link: Klachtenjaarverslag Dikkertje Dap kinderopvang 2023
Ons klachtenreglement vindt u in de volgende link: Klachtenreglement.pdf